Julkaisut ja kirjallisuutta alueen linnustosta

sirrikansi

Kemin-Tornion alueen linnutEteenpäin

Rauhala, P., Suopajärvi, M. & Suopajärvi P. 2015: Kemin-Tornion alueen linnut. Omakustanne, Kemi, 239 s.

Kemin-Tornion seudun linnusto 2

Rauhala, P. 1994: Kemin-Tornion seudun linnusto 2. Omakustanne, Raahe, 280 s.

Kemin-Tornion seudun linnusto

Rauhala, P. 1980: Kemin-Tornion seudun linnusto. Omakustanne, Kemi, 172 s.

Kemin lintuatlas 1999-2001

Kemin kaupungin alueen pesimälinnustoselvityksen tulokset on koottu Kemin lintuatlas 1999-2001 -julkaisuun, missä pesimälajien levinneisyys esitetään lajikohtaisten levinneisyyskarttojen avulla. Lisäksi kustakin pesimälajista on esitetty lajin levinneisyys Kemin seudulla valtakunnallisissa lintuatlaksissa 1974-1979 ja 1986-1989 sekä tämän tutkimuksen tulokset 10 km x 10 km ruutujaolla.

Perämeren kansallispuiston pesimälinnusto 1960-2006Eteenpäin

Rauhala Pentti, Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 167, Metsähallitus, Vantaa, 2007, 68 s.

Tähän selvitykseen on koottu tiedot Perämeren kansallispuiston saarilla tehdyistä lintututkimuksista ja merkittävimmistä lintuhavainnoista. Jokaisen saaren pesimälinnusto on tutkittu 5-16 vuonna. Kaikkien tutkimusten tulokset esitetään liitteissä. Vanhin koko kansallispuiston alueen kattava tutkimus on tehty vuonna 1960 ja varhaisimmat lintuhavainnot ovat vuodelta 1910. Säännöllisesti saarten linnustoa on tutkittu vuodesta 1974 lähtien. Jokaisesta pesivästä lajista esitetään lyhyt kuvaus.

Saarilla pesi seurantajakson aikana 88 lintulajia, joista säännöllisesti tavattiin 39 ja osan aikaa 49. Linnuista luokitellaan Suomessa uhanalaisiksi 18 ja EU:n lintudirektiivin I-liitteessä suojeltaviksi 10 lajia. Linnuston suojelemiseksi esitetään toimenpiteitä.

Raportissa käsitellään myös saaristolinnuston esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten lajiston koostumusta ja alkuperää, pesäpaikkojen valintaa ja niiden tarjontaa, ravinnon hakua, lintujen sosiaalisuutta, pesimisaikoja ja ihmisen vaikutusta linnustoon. Myös jokainen saari esitellään lyhyesti.

Konkelo

Tornion luntokerhon julkaisema, Tornion luontoharrastuksesta ja lintuhavainnoista kertova lehti, joka ilmestyi 1977-1978.

Kemin arvokkaimmat linnustokohteet

Rauhala, P., Ylimaunu, J. & Heikkuri, O. (toim.) 1990. Kemin kaupunki, ympäristönsuojelujulkaisu n:o 5, Kemi.

Tornion arvokkaimmat linnustokohteet.

Rauhala, P. (toim.) 1992. Tornion kaupungin ympäristöjulkaisu 1992. 22s.